dimarts, 29 de maig de 2018

Ciencies: Post energía

1.La humanitat fa servir diverses fonts d'energia i no totes provoquen els mateixos impactes.

a.Defineix impacte mediambiental.

Per impacte ambiental s'enten l'efecte que produeix una determinada accio humana sobre el medi ambient en els seus diversos aspectes. Les accions humanes, motivades per la consecucio de diverses finalitars , provoquen efectes col·laterals sobre el medi natural o social.

b.Diferencia els conceptes d'energia renovable i no renovable.

Renovable: es la energia que es inagotable que cuant la utilitzem es regenera raidament, com la energia solar i la eólica.

No renovable: son les energies provenents de la naturalesa, no dels elements.

c.Cita dos exemples de font d'energia renovables i dos de no renovables.

Renovables: Solar i eólica.

No renovable: Petroli i gas natural.

d.Assosia les fonts d'energia que has posat a l'apartat anterior amb els impactes que generen, si 'es que es generen. En cas que no generen impactes argumentao tambe.

Les renovables no generen cap impacte ja que son infinites pero les no renovables si perque per a conseguirles exploten el medi ambient.


ENERGIA RENOVABLE
               ENERGIA NO RENOVABLE


Cap comentari:

Publica un comentari