dijous, 24 de maig de 2018

recuperacio de apartat de ciencies naturals ejercici 1

1- La humanitat fa servir diverses fonts d'energia i no totes provoquen els mateixos impactes. 

a.- Defineix impacte mediambiental.
El impacte ambiental al mig natural es l'efecte que produeix la activitat humana sobre el mig ambient.El concepte pot extendres als efectes d'un fenòmen natural catastròfic.La ecologia es la ciència que s'encarga de medir este impacte i tratar de minimizar-lo.Els impactes ambientals abarquen varios tipus d'accions,com la contaminaciò dels mars amb petroli,els desfets de l'energia radioactiva o desfets radioactius o nuclears,la contaminaciò auditiva, la emisio gas nociu o perdides de habites naturals
,etc.. es pot con taminar mayor mente per el aire aigua i terra

b.-Diferencia els conceptes d'energia renovable i no renovable.

çLes energia no renovables son aquelles que en qualsevol moment sagotaran d'alguna manera como la energia nuclear, petroli, gas natural, carbo,etc.
En contrari la energia renovable son aquelles que se extrauen de llocs on son inegotables, avegades per cantitasts inmenses o perque es regenera per mitjos naturals . com la solar, la eolica, geortermica, hidroelectrica, biomasa, etc.


c.-Cita dos exemples de fonts d'energia renovables i dos de fonts no renovables.

ENERGIA RENOVABLES: La solar, la eolica, geortermica, hidroelectrica, biomasa, mareomotriz, undimotriz, biocarburants, etc.

$ENERGIA NO RENOVABLES :la energia nuclear, petroli, gas natural  i carbo

d.-Associa les fonts d'energia que has posat a l'apartat anterior amb els impactes que generen,si és que es generen.En cas que no generen impactes,argumenta-ho també.

Les energies no renobables son les eneregies més contaminants i aixo afecta al mediambient també per culpa de des fabriques que les renovables també contaminen. Menos algunes que tenen que destruir un habitat per posar alló que es necesita  pera consegui energia. Tenen que talar arbres i espantar als animals entre altres coses. Tost el factors de energia  influeix en la contaminacio ambientals.

Cap comentari:

Publica un comentari