divendres, 8 de juny del 2018

Part de Matemàtiques.

Pregunta 5. El següent diagrama de barres representa les notes obtingudes per l'alumnat d’una classe a l’últim examen de matemàtiques.
a) Calcula la mitjana de les notes de l'alumnat.
b) Quin percentatge de l'alumnat va obtindre més d’un 6?

Per a obtindre la mitjana multipliquem el nombre d'alumnes per les notes que han tret, en aquest cas...

8 x 4 + 10 x 5 + 6 x 7 + 4 x 9
  32   +     50   +   42   +   36
                      160

Després calculem quans alumnes hi ha en la classe i ho dividim per el resultat que ens dona la suma de totes les notes anteriors, en aquest cas son 28 alumnes.

160 / 28 = 5,7

a) La mitjana del alumnat es de 5,7


Per a calcular el percentatge d'alumnes que trauen mes d'un 6 es: els 10 alumnes que han tret mes d'un 6 que son 6 (que han tret un 7) i 4 (que han tret un 9) i multiplicar-ho per 100 i dividir per la quantitat total d'alumnes que hi ha que son 28.

10 x 100 / 28 = 35% (35,7%)

dimecres, 6 de juny del 2018

Ciències: preguntes 2 i 5

 2. La calor pot transferir-se de tres formes. Alguns noms d’estufes, com convector o radiador, estan relacionats amb aquests tipus de transferència. Associa els exemples amb el tipus de transferència.

De la planxa a la camisa: Radiació
Del fons de la cassola a la superfície, mentre es couen els fideus:Conducció
Del Sol a la Terra:Radiació
D’una bomba de calor penjada a la part alta d’una paret a la resta de l’habitació:Radiació
D’una estufa incandescent de la terrassa d’un bar a la teua pell:Radiació

5. Si mengem un plat de macarrons amb salsa bolonyesa (carn picada i tomata fregida) i una poma.

a. Quins nutrients ens aporta cada aliment?
Macarrons:Carbohidrats,grases saturades,
Carn:Proteina.grasos
Tomaca fregida:Proteines,carbohidrats,fibra
Poma:Vitamines

 b. Podem considerar que aquest àpat forma part d’una dieta equilibrada basantnos en les quantitats de nutrients que aporta? Argumenta la teua resposta, tant si és positiva com negativa.
Es pot considerar una dieta equilibrada si respectem les quantitas i no abusem d'aquesta

c. Què ocorre a l’estómac, l’intestí prim i l’intestí gros en les hores posteriors després d’haver ingerit aquests aliments?
La digestió on s'extrauen els nutrients dels aliments

Ciències: post energia.

1. La humanitat fa servir diverses fonts d’energia i no totes provoquen els mateixos impactes. a.Defineix impacte mediambiental. (0,4 punts)
b. Diferencia els conceptes d’energia renovable i no renovable. (0,6 punts)
c. Cita dos exemples de fonts d’energia renovables i dos de fonts no renovables. (0,4 punts)
d. Associa les fonts d’energia que has posat a l’apartat anterior amb els impactes que generen, si és que en generen. En cas que no generen impactes, argumenta-ho també. (0,6 punts)

A. Impacte mediambiental son les consequencies positives o negatives que produeix un fet sobre l'entor que l'envolta

B.Energia renovable: es aquella que per molt que consumixques pots produir mes sense que s'esgote
Energia no renovable:es aquella energia o recurs que es llimitat o la seua producció es de una dificultat molt elevada que una vegada s'esgote no hi aura mes

C.Fonts d'energia renovable:Energia eolica, energia solar
   Fonts d'energia no reovables:Combustibles fossils,energia nuclear

D.Energia eolica:No te impacte mediambiental
    Energia solar:Crea sequíes
    Combustibles fossils:Contaminen el medi ambient
    Energia nuclear:Crea radioactivitat i crea particules cancerigenes

Competencia digital 4 a 10

4. Identifica el concepte que correspon a cada definició, fent servir algun d’aquests termes: Navegador, programa de presentacions, reproductor de so, disc dur, editor d'imatges, processador de text, full de càlcul, placa base, correu electrònic i microprocessador.

Preocessador de text:Permet escriure textos de diferents formats: cartes, currículums vitae, felicitacions, etc.
Navegador:Aplicació que permet l'accés a pàgines web remotes.
Placa base:Targeta que connecta tots els dispositius del maquinari d'un ordinador.
Microprocessador:Microxip que s'encarrega de processar tota la informació del sistema informàtic; és com el cervell de l'ordinador.
Editor d'imatges:Programa per a retocar o retallar una imatge.

5. Classifica els següents perifèrics segons siguen d'entrada, eixida o mixtos.
          ENTRADA                                  EIXIDA                                      MIXTOS

          Ratoli                                           Impresora                                    modem
          Pantalla tàctil
6. Llig les característiques de l'ordinador de la imatge i extrau-ne la informació necessària per completar la taula.

Característiques
Microprocessador:Intel Core i3-6100U, Dual-Core 2.3 GHz
Disc dur:Unitat d’emmagatzematge HDD de 1 TB, amb interfície SATA i 7200 RPM
Memòria RAM:RAM de 8 GB, tecnologia DDR4-SDRAM
Sistema Operatiu:Windows 10
Grandària del monitor:19 polsades

7. Indica si són vertaderes (V) o falses (F) les següents recomanacions per a fer una compra segura per Internet.
a) Desconfiar de les ofertes massa bones. V
b) Pots fiar-te sempre i comprar en qualsevol lloc que oferisca serveis de comerç electrònic. F
c) Escollir sempre la primera oferta per a evitar que els preus pugen. F
d) Cerca empreses que afavorisquen l'encriptació de les teues dades i que treballen des de servidors segurs. V

8. Què és un Podcast?
a. Un arxiu de so en format ogg o mp3

9. Dels següents programes d'edició d'imatges digitals, quin és gratuït?
c. GIMP

10. Quina d’aquestes és una IP correcta?
a. 192.168.1.113

Competència Digital preguntes 1, 2 i 3

1. Defineix maquinari i programari. Posa tres exemples de cada.
El maquinari es la part física de cualsevol aparell electronic
Placa base
Grafica
Font d'alimentació

2. Explica el concepte de xarxa informàtica i classifica les xarxes que coneixes segons l’extensió d’aquestes.
Es un grup de dispositius conectats on es pot compartir dades e informacio.
Xarxa d'area personal
Xarxa d'area local
Xarxa d'area metropolitana
Xarxa d'area àmplia
Xarxa d'area virtual

3. Què és un full de càlcul? Indica un parell de funcions que es puguen realitzar amb un full de càlcul.
Un full de calcul es una aplicació que serveix per a facilitar algunes funcions com els calculs la creació de columnes
Calcular
Crear llistes
Crear grafiques


dimarts, 5 de juny del 2018

Ciències: preguntes 2 i 5

 2. La calor pot transferir-se de tres formes. Alguns noms d’estufes, com convector o radiador, estan relacionats amb aquests tipus de transferència. Associa els exemples amb el tipus de transferència.

De la planxa a la camisa - Conducció
Del fons de la cassola a la superfície, mentre es couen els fideus - Convecció
Del Sol a la Terra - Radiació
D’una bomba de calor penjada a la part alta d’una paret a la resta de l’habitació - Conducció
D’una estufa incandescent de la terrassa d’un bar a la teua pell - Convecció


 5. Si mengem un plat de macarrons amb salsa bolonyesa (carn picada i tomata fregida) i una poma. 
 a. Quins nutrients ens aporta cada aliment?
Macarrons . . . . . .Per 100 g. - Calories (Kcal) 371 - Greix Total 1,5 g - Colesterol 0 mg - Sodi 6 mg - Potassi 223 mg - Carbohidrats 75 g - Proteina 13 g.
Carn . . . . . . . . . . .Per 100 g. - Calories (Kcal) 240 - Greix Total 15 g - Colesterol 66 mg - Sodi 73 mg - Potassi 241 mg - Carbohidrats 0 mg - Proteina 24 g.
Tomata fregida . . Per 100 g. - Calories (Kcal) 28 - Greix Total 0.2 g - Colesterol 0 mg - Sodi 11 mg - Potassi 331 mg - Carbohidrats 7 g - Proteina 1,3 g.
Poma. . . . . . . . . . .Per 100 g. - Calories (Kcal) 52 - Greix Total 0.2 g - Colesterol 0 mg - Sodi 1 mg - Potassi 107 mg - Carbohidrats 14 g - Proteina 0,3 g.

 b. Podem considerar que aquest àpat forma part d’una dieta equilibrada basantnos en les quantitats de nutrients que aporta? Argumenta la teua resposta, tant si és positiva com negativa.

Si en tot cas, ja que es deu de menjar de tot pero sense abusar si el que volem es que siga una dista equilibrrada.

 c. Què ocorre a l’estómac, l’intestí prim i l’intestí gros en les hores posteriors després d’haver ingerit aquests aliments?

Es passen un parell dóres digerints els aliments i augmenta la temperatura corporal.

Ciències: post energia.

1. La humanitat fa servir diverses fonts d’energia i no totes provoquen els mateixos impactes.
a. Defineix impacte mediambiental.
b. Diferencia els conceptes d’energia renovable i no renovable.
c. Cita dos exemples de fonts d’energia renovables i dos de fonts no renovables.
d. Associa les fonts d’energia que has posat a l’apartat anterior amb els impactes que generen, si és que en generen. En cas que no generen impactes, argumenta-ho també.


a. Per impacte ambiental s'entén l'efecte que produeix una determinada acció humana sobre el medi ambient en els seus diversos aspectes. Les accions humanes, motivades per la consecució de diverses finalitats, provoquen efectes col·laterals sobre el medi natural o social. Mentre els efectes perseguits solen ser positius, els efectes secundaris poden ser positius o, el que és més el cas, negatius.

b. Les energies no renovables són les energies que es troben a la Terra en quantitat limitada i, per tant, s’exhaureixen amb l’ús. Les energies renovables són aquelles que es troben en quantitat ilimitada i, per tant, no s’exhaureixen amb l’ús. 

c. Energies no renovables: PETROLI i MATERIALS FISSIONABLES I FUSIONABLES.
Energies Renovables: ENERGIA SOLAR i ENERGIA GEOTÈRMICA.

d. Petroli L’efecte hivernacle, es deu a l’augment de CO2 a l’atmosfera, és un cas típic d’impacte global.
Materials Fissionables i Fusionables - Generació de residus sòlids, contaminació d’aqüífers i emissió de gasos contaminants
Energía Solar - La tecnologia actual permet la utilització de l'energia solar mitjançant dos procediments: L'aprofitament tèrmic que consisteix en l'absorció de l'energia solar i la seva transformació en calor. La conversió fotovoltaica que permet de transformar directament l'energia solar en energia elèctrica. L'energia procedent del sol és la font directa o indirecta de gairebé tota l'energia que utilitzem.

Energia Geotèrmica - És l’energia que pot obtenir-se mitjançant l'aprofitament de la calor de l'interior de la Terra. Tipus de fonts geotèrmiques: Aigües termals molt calentes. Magma (roques foses).Central Geotèrmica de Nesjavellir, en la zona volcànica de Hengill (Islàndia).

Competència Digital: preguntes 4 a 10


4. Identifica el concepte que correspon a cada definició, fent servir algun d’aquests termes: Navegador, programa de presentacions, reproductor de so, disc dur, editor d'imatges, processador de text, full de càlcul, placa base, correu electrònic i microprocessador.
-processador de text- Permet escriure textos de diferents formats: cartes, currículums vitae, felicitacions, etc.
-Navegador- Aplicació que permet l'accés a pàgines web remotes.
-Placa base- Targeta que connecta tots els dispositius del maquinari d'un ordinador.
-Microprocessador- Microxip que s'encarrega de processar tota la informació del sistema informàtic; és com el cervell de l'ordinador.
-Editor d'imatges- Programa per a retocar o retallar una imatge.


5. Classifica els següents perifèrics segons siguen d'entrada, eixida o mixtos: (0,2 punts per resposta correcta. 
ENTRADA- Impressora, ratolí.
EIXIDA- Altaveu.
MIXTOS- Mòdem, pantalla tàctil.


6. Llig les característiques de l'ordinador de la imatge i extrau-ne la informació necessària per completar la taula.
Microprocessador - Intel Core i3-6100U, Dual-Core 2.3 GHz
Disc dur - HDD de 1 TB
Memòria RAM - RAM de 8 GB
Sistema Operatiu - WINDOWS 10
Grandària del monitor - Pantalla de 19"


7. Indica si són vertaderes (V) o falses (F) les següents recomanacions per a fer una compra segura per Internet.
V  a) Desconfiar de les ofertes massa bones.
F  b) Pots fiar-te sempre i comprar en qualsevol lloc que oferisca serveis de comerç electrònic.
F  c) Escollir sempre la primera oferta per a evitar que els preus pugen.
V  d) Cerca empreses que afavorisquen l'encriptació de les teues dades i que treballen des de servidors segurs.


8. Què és un Podcast?
a. Un arxiu de so en format ogg o mp3 -Aquesta es la correcta-
b. Una xarxa social -no-
c. Un document de text -no-
d. Un programa per a editar música -no-


9. Dels següents programes d'edició d'imatges digitals, quin és gratuït?
a. Corel draw -no-
b. Photoshop -no-
c. GIMP  -Aquest es el correcte-
d. Tots -no-


10. Quina d’aquestes és una IP correcta?
a. 192.168.1.113 -Aquesta es la correcta-
b. 56.34.255.257 -no-
c. 271.3.0.8 -no- 
d. 199.7.3.288 -no-

Competència Digital: Preguntes 1, 2 i 3


1. Defineix maquinari i programari. Posa tres exemples de cada. 

-Programariprocessadors de textsistema operatiu, aplicacions software.
És el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador
-Maquinari- targeta de xarxa targeta gràfica,  microprocessador
El maquinari d'un ordinador és el conjunt de les seves parts físiques.


2. Explica el concepte de xarxa informàtica i classifica les xarxes que coneixes segons l’extensió d’aquestes.


Una xarxa informàtica és un grup interconnectat de computadors. La finalitat principal per a la creació d'una xarxa és compartir els recursos i la informació en la distància, assegurar la confiabilitat i la disponibilitat de la informació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d'aquestes accions.
Xarxa d'àrea personal (PAN)
Xarxa d'àrea local (LAN)
Xarxa d'àrea metropolitana (MAN)
Xarxa d'àrea àmplia (WAN)
Xarxa d'àrea virtual (VPN)


3. Què és un full de càlcul? Indica un parell de funcions que es puguen realitzar amb un full de càlcul.

Un full de càlcul és un programa informàtic que permet manipular dades numèriques i alfabètiques disposades en forma de taules. Normalment és possible realitzar càlculs complexos amb fórmules i funcions, i a partir d'aquestes dibuixar tot tipus de gràfics.