dijous, 16 de novembre de 2017

Isotops


  • ¿Que es un Isòtop?
Els isòtops d'un element químic són àtoms amb el mateix nombre atòmic però diferent nombre màssic. És a dir, els seus nuclis atòmics tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons. El nom ve del grec isos, mateix, i topos, lloc, a causa del fet que ocupen el mateix lloc en la Taula periòdica dels elements.

El carboni-14 (símbol 14C), també dit radiocarboni, és un isòtop radioactiu del carboni, amb un nucli format per 6 protons i 8 neutrons. . Els altres isotops de Carboni serien el 12, 13 i, el ja esmentat, 14. La seva presència als materials orgànics s'ha utilitzat com a base per al mètode de datació per radiocarboni que s'utilitza en arqueologia, geologia i hidrogeologia.

ISÒTOPS

QUÈ ES UN ISÒTOP?

Els isòtops d'un element químic són àtoms amb el mateix nombre atòmic però diferent nombre màssic. És a dir, els seus nuclis atòmics tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons.


                             Resultat d'imatges de isotop


En la nomenclatura científica, els isòtops es denoten pel nom del corresponent element, seguit pel nombre màssic, separats habitualment per un guió, encara que alguns d'ells posseïxen noms especials. 

QUÈ ES EL CARBONI 14?

El carboni-14 (símbol 14C), també dit radiocarboni, és un isòtop radioactiu del carboni, amb un nucli format per 6 protons i 8 neutrons. . Els altres isotops de Carboni serien el 12, 13 i, el ja esmentat, 14. La seva presència als materials orgànics s'ha utilitzat com a base per al mètode de datació per radiocarboni que s'utilitza en arqueologia, geologia i hidrogeologia.


Imatge relacionada

Isòtops y carbono

¿Que son els isotops?
Se denomina isótopos a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones, y por lo tanto, difieren en número másico. Resultado de imagen de isotopos
C-14 ?

El carbono-1414C o radiocarbono, es un isótopo radiactivo del carbono, descubierto el 27 de febrero de 1940 por Martin Kamen y Sam Ruben. Su núcleo contiene 6 protones y 8 neutronesWillard Libbydeterminó un valor para el periodo de semidesintegración o semivida de este isótopo: 5568 años. Determinaciones posteriores en Cambridge produjeron un valor de 5730 años. Debido a su presencia en todos los materiales orgánicos, el carbono-14 se emplea en la datación de especímenes orgánicos.

divendres, 10 de novembre de 2017

Dataciò carbon-14

        ISÒTOP                                              
Els isòtops d'un element químic són àtoms amb el mateix nombre atòmic però diferent nombre màssic. És a dir, els seus nuclis atòmics tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons. El nom ve del grec isos, mateix, i topos, lloc, a causa del fet que ocupen el mateix lloc en la Taula periòdica dels elements.
                  CARBON-14
La datació amb carboni 14 és una datació dels materials orgànics basada en el procés físic de la desintegració radioactiva. La matèria orgànica està composta fonamentalment de carboni. El carboni és fixat per les plantes a partir del CO2 de l'atmosfera. El carboni 14 presenta la peculiaritat que és inestable i es va desintegrant de forma contínua. De fet, el carboni 14 té una semivida de 5730 anys, és a dir que al cap d'aquest temps la meitat del 14C s'ha desintegrat. El carboni assimilat per les plantes pren una proporció estable entre l'isòtop 12 i el 14.
Així doncs, si s'obté una mostra de material orgànic i es processa al laboratori amb les tècniques adequades, hom pot determinar la proporció entre el 14C i 12C de manera que es pot arribar a determinar l'edat aproximada en què aquell material va deixar d'assimilar carboni, permetent de datar-lo i, indirectament, saber l'edat de l'objecte que en forma part.Resultat d'imatges de per què s'ha utilitzat l'isòtop del carboni anomenat C-14 per datar els fòssils.

dimecres, 8 de novembre de 2017

Isòtops : datació amb el C-14

EL CARBONO 14

El carbono es un elemento químico cuyo número atómico es 6, que es muy abundante en la naturaleza y está presente en los seres vivos. Se llama carbono 14, o carbono-14, a un isótopo radiactivo de este elemento.

Carbono 14
Los isótopos son elementos químicos que cuentan con la misma cantidad de protones, pero diferente número de neutrones. Los protones y los neutrones son partículas elementales. Lo radiactivo, por su parte, es algo que dispone de radiactividad: la propiedad de algunos cuerpos de emitir radiaciones cuando se desintegran.

El carbono 14, que también suele ser mencionado como radiocarbono, es un isótopo del carbono que tiene seis protones y ocho neutrones. Los descubridores del carbono 14 fueron los científicos Sam Ruben y Martin Kamen, quienes advirtieron la existencia de este elemento en 1940.
La importancia del carbono 14 radica en la posibilidad de utilizarlo para la datación de objetos antiguos. Esto es posible gracias a la llamada ley de decaimiento exponencial que rige a los isótopos radiactivos.
La radiación cósmica hace que el carbono 14 se produzca de manera continua en la atmósfera. Este isótopo se transmuta de forma espontánea en nitrógeno 14, que se mezclan con otros átomos que no son radiactivos en el dióxido de carbono atmosférico. Por la fotosíntesis, las plantas absorben el átomo radiactivo. Al comer plantas, los animales también incorporan el carbono que se encuentra en los vegetales. Una vez que el ser vivo muere, ya no se incorporan más átomos de carbono 14 a su organismo, por lo cual la concentración del isótopo se va reduciendo por la mencionada ley de decaimiento exponencial.
Los expertos determinaron que, transcurridos 5.730 años del fallecimiento del ser vivo, la cantidad de carbono 14 en sus restos se reduce a la mitad. Por eso, midiendo la radiactividad de los restos, se puede calcular qué cantidad de carbono 14 queda y así determinar la fecha de muerte.

Carboni 14


El carboni és un element químic que el seu nombre atòmic és 6, és molt abundant en la naturalesa i està present en els éssers vius. Es diu carboni 14, o carboni-14, a un isòtop radioactiu d'aquest element.   Carboni 14 Els isòtops són elements químics que compten amb la mateixa quantitat de protons, però diferent nombre de neutrons. Els protons i els neutrons són partícules elementals. El radioactiu, per la seva banda, és una cosa que disposa de radioactivitat: la propietat d'alguns cossos d'emetre radiacions quan es desintegren.   El carboni 14, que també sol ser esmentat com radiocarboni, és un isòtop del carboni que té sis protons i 8 neutrons. Els descobridors del carboni 14 van ser els científics Sam Ruben i Martin Kamen, que van advertir l'existència d'aquest element en 1940. La importància del carboni 14 rau en la possibilitat d'utilitzar-per a la datació d'objectes antics. Això és possible gràcies a l'anomenada llei de decaïment exponencial que regeix als isòtops radioactius. La radiació còsmica fa que el carboni 14 es produeixi de manera contínua en l'atmosfera. Aquest isòtop es transmuta de forma espontània en nitrogen 14, que es barregen amb altres àtoms que no són radioactius en el diòxid de carboni atmosfèric. Per la fotosíntesi, les plantes absorbeixen l'àtom radioactiu. En menjar plantes, els animals també incorporen el carboni que es troba en els vegetals. Un cop que l'ésser viu mor, ja no s'incorporen més àtoms de carboni 14 al seu organisme, per la qual cosa la concentració de l'isòtop es va reduint per l'esmentada llei de decaïment exponencial. Els experts van determinar que, transcorreguts 5.730 anys de la mort de l'ésser viu, la quantitat de carboni 14 en les seves restes es redueix a la meitat. Per això, mesurant la radioactivitat de les restes, es pot calcular quina quantitat de carboni 14 queda i així determinar la data de mort.