dimarts, 29 de maig de 2018

Ciencies: Post energía

1.La humanitat fa servir diverses fonts d'energia i no totes provoquen els mateixos impactes.

a.Defineix impacte mediambiental.

Per impacte ambiental s'enten l'efecte que produeix una determinada accio humana sobre el medi ambient en els seus diversos aspectes. Les accions humanes, motivades per la consecucio de diverses finalitars , provoquen efectes col·laterals sobre el medi natural o social.

b.Diferencia els conceptes d'energia renovable i no renovable.

Renovable: es la energia que es inagotable que cuant la utilitzem es regenera raidament, com la energia solar i la eólica.

No renovable: son les energies provenents de la naturalesa, no dels elements.

c.Cita dos exemples de font d'energia renovables i dos de no renovables.

Renovables: Solar i eólica.

No renovable: Petroli i gas natural.

d.Assosia les fonts d'energia que has posat a l'apartat anterior amb els impactes que generen, si 'es que es generen. En cas que no generen impactes argumentao tambe.

Les renovables no generen cap impacte ja que son infinites pero les no renovables si perque per a conseguirles exploten el medi ambient.


ENERGIA RENOVABLE
               ENERGIA NO RENOVABLE


Ciències: Post Energia

1. La humanitat fa servir diverses fonts d'energia i no totes provoquen els mateixos impactes.

a)
 Defineix impacte mediambiental.
   Per impacte ambiental s'entén l'efecte que produeix una determinada acció humana sobre el medi ambient en els seus diversos aspectes. Les accions humanes, motivades per la consecució de diverses finalitats, provoquen efectes col·laterals sobre el medi natural o social.


b) Diferencia els conceptes d'energia renovable i no renovable.
    D'energia renovable: son aquellas que se obtienen de recursos naturales a los que se puede acudir     de forma permanente, y que tienen un impacto ambiental nulo en la emisión de gases de efecto           invernadero.

    D'energia no renovable: son aquellas cuyas reservas son limitadas  se agotan con el uso. Proceden     de la energía nuclear y de combustible fósiles, es decir, del petróleo, gas natural y carbón.

c) Cita dos exemples de fonts d'energia renovables i dos de fonts no renovables.
     Fonts d'energia renovables: Energia eòlica , Energia solar: tèrmica i fotovoltaica.
     Fonts d'energia no renovables: Urani , El petroli, Energia nuclear.

d) Associa les fonts d'energia que has posat a l'apartat anterior amb els impactes que generen, si         és que en generen. En cas que no generen impactes, argumenta-ho també.

  Les energies no renovables son les energies més contaminants i aixo afecta al mediambient també per culpa de les fabriques que també contaminen. Menos algunes que tenen que destruir un habitat per posar alló que es necesita  per a conseguir energia. Tenen que tallar arbres i espantar als animals entre altres coses. Tost el factors de energia  influeix en la contaminació ambientals.
    

dijous, 24 de maig de 2018

recuperacio de apartat de ciencies naturals ejercici 1

1- La humanitat fa servir diverses fonts d'energia i no totes provoquen els mateixos impactes. 

a.- Defineix impacte mediambiental.
El impacte ambiental al mig natural es l'efecte que produeix la activitat humana sobre el mig ambient.El concepte pot extendres als efectes d'un fenòmen natural catastròfic.La ecologia es la ciència que s'encarga de medir este impacte i tratar de minimizar-lo.Els impactes ambientals abarquen varios tipus d'accions,com la contaminaciò dels mars amb petroli,els desfets de l'energia radioactiva o desfets radioactius o nuclears,la contaminaciò auditiva, la emisio gas nociu o perdides de habites naturals
,etc.. es pot con taminar mayor mente per el aire aigua i terra

b.-Diferencia els conceptes d'energia renovable i no renovable.

çLes energia no renovables son aquelles que en qualsevol moment sagotaran d'alguna manera como la energia nuclear, petroli, gas natural, carbo,etc.
En contrari la energia renovable son aquelles que se extrauen de llocs on son inegotables, avegades per cantitasts inmenses o perque es regenera per mitjos naturals . com la solar, la eolica, geortermica, hidroelectrica, biomasa, etc.


c.-Cita dos exemples de fonts d'energia renovables i dos de fonts no renovables.

ENERGIA RENOVABLES: La solar, la eolica, geortermica, hidroelectrica, biomasa, mareomotriz, undimotriz, biocarburants, etc.

$ENERGIA NO RENOVABLES :la energia nuclear, petroli, gas natural  i carbo

d.-Associa les fonts d'energia que has posat a l'apartat anterior amb els impactes que generen,si és que es generen.En cas que no generen impactes,argumenta-ho també.

Les energies no renobables son les eneregies més contaminants i aixo afecta al mediambient també per culpa de des fabriques que les renovables també contaminen. Menos algunes que tenen que destruir un habitat per posar alló que es necesita  pera consegui energia. Tenen que talar arbres i espantar als animals entre altres coses. Tost el factors de energia  influeix en la contaminacio ambientals.

divendres, 18 de maig de 2018

RECUPERACIONES DEL 1,2,3


1.Defineix maquinari i programari. Posa tres exemples de cada.
El maquinari: és el conjunt de les seves parts fisiques.Es classifica principalment per (entrada, sortida, entrada-sortida o emmagatzematge)Es considera l'element central del maquinari d'un ordinador la placa amre.Es un circuit imprès sobre el qual es connecten la resta de dispositius


1. Monitor

En informatica, una pantalla o monitor d'ordinador és un periferico de lordenador, consistent en una pantalla que mostra l'activitat que tiene a terme la computadora

2. Placa Base
La placa mareplaca base o targeta mare és la targeta de circuits impresos central a l'ordinador que conté el microprocessador, la memòria RAM del sistema, circuits electrònics de suport, la ROM i ranures especials 

8. Disc Dur
Un disc dur és un dispositiu d'emmagatzemament no volàtil. S'hi guarden grans quantitats de dades digitals en la superfície magnetitzada dels diversos discs que conté, els quals giren a gran velocitat.El programari es el conjunt dels programes informatics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Comprèn el conjunt sistematic dels programes d’explotació i dels programes informatics que serveixen per a aplicacions determinades.1.Google Chrome
Google Chrome es un navegador web de software privativo o código cerrado
esarrollado por Google, aunque derivado de proyectos de código abierto
Está disponible gratuitamente. El nombre del navegador deriva del término en inglés usado para el marco de la interfaz gráfica de usuario («chrome»).


2.Messenger (Facebook)Faceboook Messenger (a veces abreviado como Messenger) es una aplicacion de mensajería. Originalmente desarrollada como Facebook Chat en 2008, la coompañía renovosu servicio de mensajería en 2010, y posterioormente lanzó iOS independiente y aplicaciones de Androido en agosto de 2011.


3.Utorrent
2. Explica el concepte de xarxa informàtica i classifica les xarxes que coneixes segons l’extensió d’aquestes. 


Concepte de xarxa informatica:Una xarxa informatica ws un grup interconectat de computadors.La finalitat principal per a la creaci d'una xarxa és compartir els recurss i la informació en la distància, asseguar la confiabilitat i la disponibilitat de la informació, augmentar la velocitat de transmisió de les dades

Les xarxes es clasifiquen en en què es du a terme la comunicacio. Així, per exemple, hi ha xarxes a nivell físic Eternet TCP/IP Y el model OSI .... 3. Què és un full de càlcul? Indica un parell de funcions que es puguen realitzar amb un full de càlcul
.

Un full de calcul es un programa que ens permet manipular dades numeriques i alfanumeriques realitzar calucls cmplexos amb elles i representar calculs de forma grafica i crear bases de dades.

dijous, 17 de maig de 2018

recuperacio ejercico 1,2 ,3de la prova de acces cientificomatematicotecnica

1. Defineix maquinari i programari. Posa tres exemples de cada. 


-El Maquinari de un ordinador es tot allo que es pot tocar que s'anomena hardware que es compón de: pantalla, teclat, ratoli, altaveu, placa mare,disc dur, etc...

-El Programari es la part logica
software de un ordinador que el sistema operatiu que te un ordinador com pot ser el navegador, procesadort de textos, i aplicacion com el gimp, ect... son programes que están en sistema operatiu.2. Explica el concepte de xarxa informàtica i classifica les xarxes que coneixes segon l'extenció d'aquestes.

Red de area Personal (PAN) : comprenen el entorn del usuari i los del dispositiu que interactua.  Estrata de una red inalambrica com el  radio de accion es de uns pocs metres. Solen fer us de tecnologia inalambriques com Bluetooth o ZigBee.

Red de area local (LAN): son reds menudes que proporcionen servei a els usuaris dins de un estructura común.

Red de area de campus (CAM): extrata de una red LAN extensa que s'interconecten diferents edificis podrien considerarse reds MAN menudes.

Reds de area de Metrepolitana (MAN): son varies reds LAN interconectades en distancies menudes a uns poc kilometres

Reds de area Extensa (WAN) : son varies reds LAN interconectades pero en distancies llargues milers de kilometres.Les xarxes poden ser també publiques , privades i mixtes . 


3. Que és un full de calcul? Indica un parell de funcions que es puguen realitzar amb un full de calcul.


 El full de calcul es un full informatic com (LibreOffice calc o full de calcul ) fet de celdes on es pot fer treballs de diagrames, barres de frecuencia grafiques posar i organitzar notes de l'alumnat etc...Recuperacio del ejercicio 1,2,3

1. Defineix maquinari i programari. Posa tres exemples de cada.

-El maquinari (hardware) es el conjunt de les seves parts físiques d'un ordinador. Es considera    l'element central del ordinador, la placa mare que és un circuit imprès sobre el qual es connecten la  resta de dispositius.

-Teclat
-Impresora
-Disc dur


-El Programari (software) es el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware
-Full de calc
-Procesador de text
-Google Chrome

2. Explica el concepte de xarxa informàtica i classifica les xarxes que coneixes segon          l'extenció d'aquestes.

-Redes de Área Personal (PAN): comprende el entorno del usuario y los dispositivos con los que interactúa.

-Redes de Área Local (LAN): son redes pequeñas que proporcionan servicios a usuarios dentro de una estructura común que suele ser una empresa, un centro, una casa, etc.

-Redes de Área Campus (CAN): se trata de una extensión de la red LAN en la que se interconectan varios edificios, próximos entre si.

-Redes de Área Metropolitana (MAN): son varias redes LAN interconectadas en distancias cortas(unos pocos kilómetros).3. Que és un full de calcul? Indica un parell de funcions que es puguen realitzar amb un full de calcul.

Un full de càlcul és un programa informàtic que permet manipular dades numèriques i alfanumèricos disposades en forma de taules. Normalmente és possible realitzar càlculs complexos amb fórmules i funcions, i a partir d'aquestes dibuixar tot tipus de gràfics.

-Inserir una imagen
-Tipos de gràficos
-Inserir un diagramadimecres, 16 de maig de 2018

Competència Digital : Post preguntes 1, 2 i 3

1. Defineix maquinari i programari. Posa tres exemles de cada.

Maquinari : Es la part física de un ordinador (hardware). Es classifica rincipalment er situació (central o periferic) i funció (entrada, sortida, entrada-sortida o emmagatzematge).

Programari : Es el conjunt dels rogrames informátics, rocediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Compren el conjunt sistematic dels programes informàtics que serveixen per a aplicacions determinades.
2. Explica el concepte de xarxa informàtica i classifica les xarxes que coneixes segon l'extenció d'aquestes.

Una xarxa informàtica es un conjunt d'ordinadors interconnectats entre ells que permet que aquests comprateixin recursos ( impressores, discos durs, etc...) i informació (programes i dades).

Xarxa d'àrea personal (PAN) : és una xarxa d'ordinadors usada per a la comunicació entre els dispositius de la comutadora (telèfons incloent les ajudes digitals personals) a prop d'una persona.


Xarxa d'àrea local (LAN) : és una xarxa que es limita a una àrea especial relativament petita tal com una habitació, un sol edifici, nau o avió.


Xarxa d'àrea metropolitana (MAN) : és una xarxa d'alta velocitat (banda amla) que dóna cobertura en una geogràfica extensa.


Xarxa d'àrea àmlia (WAN) : és una xarxa que séstén sobre una àrea geogràfica extensa.


Xarxa d'àrea virtual (VPN) : és un grup de computadores amb un conjunt comú de recursos a compartir i de requeriments, que es comuniquen com si estiguessin adjunts a una divisió lògica de xarxes de computadores en la qual tots els nodes oden arribar als altres el medi de difusió (domini del medi de difusió) en la capa d'enllaç de dades.3. Que és un full de calcul? Indica un parell de funcions que es puguen realitzar amb un full de calcul.

Un full de calcul és un programa informàtic que permet maniular dades numèriques i alfanumeriques disposades en forma de taules. Normalment és possible realitzar càlculs comlexos amb fórmules i funcions, i a partir d'aquestes dibuixar tot tipus de gràfics.

En el full de càlcul es poden fer gràfiques de qualsevol tipus i també es pot fer una taula amb la mitja de les notes de un alumne, i moltes coses més.

dilluns, 7 de maig de 2018Digestió

La digestió o païment és el procés biològic de transformació i degradació química dels aliments en nutrients, és a dir substàncies més senzilles i petites que poden ser absorbides i incorporades al metabolisme. La digestió és un procés que ocorre tant en els organismes pluricel·lulars com en les cèl·lules, com a nivell subcel·lular. L'aparell digestiu té un paper clau en la digestió de molts organismes pluricel·lulars.

La digestió és un procés propi dels heteròtrofs, ja que, per definició, aquests organismes depenen exclusivament de fonts de carboni orgànic per a desenvolupar la proliferació, manteniment i funcionament. L'aliment s'empra per a generar i reparar teixits i obtenir energia. Per contra, els organismes autòtrofs, entre els quals els fotosintètics i els quimioautòtrofs, capten respectivament energia lumínica o química que usen per fixar carboni inorgànic en compostos orgànics.

En cada pas de la conversió energètica d'un nivell a un altre hi ha una pèrdua de matèria i energia utilitzable associada al manteniment de teixits i també a la degradació de l'aliment en partícules més petites, que després es reconstituiran en molècules tissulars més complexes. També és el procés que els aliments en passar per l'aparell digestiu són transformats en nutrients i minerals que necessita el cos.
En cada pas de la conversió energètica d'un nivell a un altre hi ha una pèrdua de matèria i energia utilitzable associada al manteniment de teixits i també a la degradació de l'aliment en partícules més petites, que després es reconstituiran en molècules tissulars més complexes. També és el procés que els aliments en passar per l'aparell digestiu són transformats en nutrients i minerals que necessita el cos.

La digestió gàstrica, que comprèn les dues accions següents:

Una acció química, produïda pels sucs gàstrics secretats per les parets internes de l'estómac. Els sucs gàstrics contenen, entre altres substàncies, àcid clorhídric, que actua químicament sobre els aliments.
Una acció mecànica, que consisteix en moviments peristàltics de les parets de l'estómac, que mouen els aliments i els mesclen amb els sucs gàstrics.
 • Una acció química, produïda pels sucs gàstrics secretats per les parets internes de l'estómac. Els sucs gàstrics contenen, entre altres substàncies, àcid clorhídric, que actua químicament sobre els aliments.
 • Una acció mecànica, que consisteix en moviments peristàltics de les parets de l'estómac, que mouen els aliments i els mesclen amb els sucs gàstrics.1.LA DIGESTIÓ EN LA BOCA
En la boca es produeix:
 1. una digestió mecànica denominada “mastegació“, que és realitzada per les dents, i
 2. una digestió química que és realitzada per la saliva al posar-se en contacte amb l’aliment, procés que es denomina “insalivació“.

2.GLÀNDULES SALIVALS
Hi ha tres parells de denominades: paròtidessubmaxil·lars i sublinguals. La saliva conté:
 1. Aigua (un 98%)
 2. Mucina (una substància mucosa que facilita el pas dels aliments).
 3. L’enzim digestiu ptialina (enzim que degrada el glúcid midó fins arribar a molècules de maltosa)
 4. L’enzim digestiu maltosa (enzim que degrada la maltosa en dos molècules de glucosa)

3.LA DEGLUCIÓ
La deglució és el pas de l’aliment de la boca a l’esòfag. Es realitza en tres etapes:
 1. Impuls del bol alimentari cap al fons de la boca gràcies al moviment de la llengua.
 2. Entrada del bol en la faringe
 3. Pas del bol alimentari de la faringe a l’esòfag

4.LES ONES PERISTALTIQUES A LESÒFAC
Són contraccions i relaxacions musculars anulars que faciliten l’avanç del bol alimentari.


5.LA DIGESTIÓ QUIMICA ESTOMACAL
L’estómac presenta una capa interior denominada mucosa gàstrica que conté diversos tipus de glàndules especialitzades a segregar les distintes substàncies del suc gàstric. Aquestes són:
 1. Àcid clorhídric (HCl). Degrada els teixits durs dels aliments, mata molts bacteris i transforma el pepsinogen o en pepsina
 2. Pepsinogen. Substància que es transforma en l’enzim pepsina que degrada les proteïnes en aminoàcids.
 3. Factor de Castle. Substància que permet que la vitamina B12 pugui ser absorbida en l’intestí.
 4. Mucina. Substància que afavoreix el pas de l’aliment.
 5. Bicarbonat sòdic. Substància que neutralitza l’àcid clorhídric abans de passar al duodè.

6.LACCIÓ DE LA BILIS EN LA DIGESTIÓ
La bilis està produïda per les cèl·lules del fetge. Si la persona està en dejú la bilis s’acumula en la vesícula biliar, però si en el duodè hi ha aliment, la bilis és alliberada sobre ell. Cada dia se segreguen uns 600ml. La bilis a més d’aigua conté àcids biliars, colesterol i lecitina, que són substàncies emulsionants dels greixos. És a dir que realitzen la mateixa funció que els detergents, dispersar els greixos en aigua. Així faciliten la seva posterior digestió química i la seva absorció. La bilis també conté bilirubina (una substància groguenca) i biliverdina (una substància verdosa) procedents de la degradació de l’hemoglobina. Són les responsables de la coloració dels fems.


7.LA DIGESTIÓ DEGUDA AL SUC PANCREATIC
 1. Proteases pancreàtiques (tripsina i quimiotripsina). Degraden les proteïnes.
 2. Lipasa pancreàtica. Degrada els lípids
 3. Amilasa pancreàtica. Degrada el glúcid midó.

8.FORMACIÓ DEL QUIL
La massa pastosa que surt de l’estómac es denomina quim. Posteriorment, després d’experimentar la digestió intestinal en el duodè, es transforma en una massa més fina denominada quil.


9.LA DIGESTIÓ DEGUDA AL SUC INTESTINAL
 1. Peptidases. Degraden proteïnes a aminoàcids
 2. Lipasa intestinal. Degrada els lípids
 3. Disacaridases. Degraden els disacàrids en glucoses i altres glúcids petits.

10.LABSORCIÓ INTESTINAL
En el jejú les petites molècules obtingudes són absorbides a través de les vellositats intestinals.
10a. Les petites molècules absorbides de naturalesa glucídica o proteica, com la glucosa i els aminoàcidsrespectivament, passen als capil·lars venosos.
10b. Les petites molècules absorbides de naturalesa lipídica com els àcids grassos passen als vasos limfàtics.dijous, 3 de maig de 2018

la digestio

la disgestion 

La digestión o païmento és el procéso biològico de transformació y degradación química dels alimentos en nutrientes, és a decir substàncias mas senzillas y pequeñas que puden ser absorbidas y incorporadas al metabolismo. La digestión és un procés que ocurre tanto en el organismos pluricel·lular com en les cèl·lulas, como a nivel subcel·lular. El apàrto digestivo tiene una funcion clave en la digestión de muchos organismos pluricel·lular. 


Organs que intervenixen

La boca:La boca es el comienzo del tracto digestivo y la digestión comienza aquí cuando se come el primer bocado. La masticación rompe los alimentos en trozos que se digieren más fácilmente, mientras que la saliva se mezcla con los alimentos para comenzar el proceso de descomponerlos en una forma que su cuerpo puede absorber y usar.

Faringe:También llamada faringe, la garganta es el siguiente destino para los alimentos que has comido para viajar al esófago.


Esofago:Localizado en la garganta cerca de la tráquea, el esófago recibe alimento de la boca cuando usted traga mediante una serie de contracciones musculares llamadas peristalsis, suministrando el alimento al estómago al que llega atravesando el diagrama 

Estomago:El estómago es un órgano hueco que contiene el alimento mientras se mezcla con enzimas que continúan el proceso para descomponer el alimento en una forma utilizable por nuestro organismo. Las células en el revestimiento del estómago segregan un ácido fuerte y poderosas enzimas que son responsables del proceso de descomposición. Cuando el contenido del estómago se procesa suficientemente se deposita en el intestino delgado.

Intestíno primo:El intestino está compuesto de tres segmentos: duodeno, yeyuno e íleon, el intestino delgado es un tubo muscular muy largo que descompone los alimentos utilizando enzimas liberadas por el páncreas y la bilis del hígado. La peristalsis también actúa en este órgano, moviendo los alimentos y mezclándolos con las secreciones digestivas del páncreas y el hígado.
El duodeno es en gran medida responsable del proceso de descomposición continua, siendo el yeyuno y el íleon principalmente responsables de la absorción de nutrientes en el torrente sanguíneo.
El contenido del intestino delgado comienza en un estado semisólido pero al mezclarse con agua, la bilis, las enzimas y las mucosas contribuyen al cambio en la consistencia terminando en forma líquida después de pasar por él. Una vez que los nutrientes han sido absorbidos y el residuo líquido de comida sobrante ha pasado a través del intestino delgado, pasa al intestino grueso
Vesicula biliar: La vesícula biliar almacena y concentra la bilis para luego liberarla en el duodeno para ayudar a absorber y digerir las grasas.

higado :  El hígado tiene múltiples funciones, pero su función principal dentro del sistema digestivo es procesar los nutrientes absorbidos del intestino delgado. La bilis del hígado secretada en el intestino delgado también juega un papel importante en la digestión de la grasa. Además, el hígado toma las materias primas absorbidas por el intestino y fabrica todas las sustancias químicas que el cuerpo necesita para funcionar. El hígado también desintoxica sustancias químicas potencialmente dañinas descomponiendolas y eliminandolas.

PancreasEl páncreas segrega enzimas digestivas en el duodeno, el primer segmento del intestino delgado que descomponen las proteínas, las grasas y los carbohidratos. El páncreas también produce insulina que es la hormona principal para metabolizar el azúcar y que se secreta directamente en el torrente sanguíneo.

Intestíno gruesoEl intestino grueso es un tubo muscular largo que conecta el intestino delgado al recto. El intestino grueso está formado por el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoide, que conecta con el recto. El intestino grueso es un órgano altamente especializado que se encarga de procesar los desechos para que vaciar los intestinos sea fácil y conveniente.