dimarts, 29 de maig de 2018

Ciències: Post Energia

1. La humanitat fa servir diverses fonts d'energia i no totes provoquen els mateixos impactes.

a)
 Defineix impacte mediambiental.
   Per impacte ambiental s'entén l'efecte que produeix una determinada acció humana sobre el medi ambient en els seus diversos aspectes. Les accions humanes, motivades per la consecució de diverses finalitats, provoquen efectes col·laterals sobre el medi natural o social.


b) Diferencia els conceptes d'energia renovable i no renovable.
    D'energia renovable: son aquellas que se obtienen de recursos naturales a los que se puede acudir     de forma permanente, y que tienen un impacto ambiental nulo en la emisión de gases de efecto           invernadero.

    D'energia no renovable: son aquellas cuyas reservas son limitadas  se agotan con el uso. Proceden     de la energía nuclear y de combustible fósiles, es decir, del petróleo, gas natural y carbón.

c) Cita dos exemples de fonts d'energia renovables i dos de fonts no renovables.
     Fonts d'energia renovables: Energia eòlica , Energia solar: tèrmica i fotovoltaica.
     Fonts d'energia no renovables: Urani , El petroli, Energia nuclear.

d) Associa les fonts d'energia que has posat a l'apartat anterior amb els impactes que generen, si         és que en generen. En cas que no generen impactes, argumenta-ho també.

  Les energies no renovables son les energies més contaminants i aixo afecta al mediambient també per culpa de les fabriques que també contaminen. Menos algunes que tenen que destruir un habitat per posar alló que es necesita  per a conseguir energia. Tenen que tallar arbres i espantar als animals entre altres coses. Tost el factors de energia  influeix en la contaminació ambientals.
    

Cap comentari:

Publica un comentari