dimecres, 6 de juny de 2018

Ciències: post energia.

1. La humanitat fa servir diverses fonts d’energia i no totes provoquen els mateixos impactes. a.Defineix impacte mediambiental. (0,4 punts)
b. Diferencia els conceptes d’energia renovable i no renovable. (0,6 punts)
c. Cita dos exemples de fonts d’energia renovables i dos de fonts no renovables. (0,4 punts)
d. Associa les fonts d’energia que has posat a l’apartat anterior amb els impactes que generen, si és que en generen. En cas que no generen impactes, argumenta-ho també. (0,6 punts)

A. Impacte mediambiental son les consequencies positives o negatives que produeix un fet sobre l'entor que l'envolta

B.Energia renovable: es aquella que per molt que consumixques pots produir mes sense que s'esgote
Energia no renovable:es aquella energia o recurs que es llimitat o la seua producció es de una dificultat molt elevada que una vegada s'esgote no hi aura mes

C.Fonts d'energia renovable:Energia eolica, energia solar
   Fonts d'energia no reovables:Combustibles fossils,energia nuclear

D.Energia eolica:No te impacte mediambiental
    Energia solar:Crea sequíes
    Combustibles fossils:Contaminen el medi ambient
    Energia nuclear:Crea radioactivitat i crea particules cancerigenes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada